Thommis [ˈtɒməs]

Medieninformatiker

thommis

  • Abschluss: Bachelor of Science
  • Skills:
   • PHP Professional (Zend Framework, Laravel Framework …)
   • Webtech (HTML5, CSS3, LESS …)
   • JS (jQuery, Modernizr, GoogleMapsAPI …)
   • Template Engines (Zend Form, Smarty …)
  • weitere Interessen:
   • SEO, SEM
   • Computer Vision
   • Fussballtrainer (Jugendbereich)
   • Karaoke-Weltmeister